Oldalfelhasználási feltételek

   Az (jogutód) Sümeg és Térsége TDM jogi nyilatkozata a honlap felhasználási feltételeivel kapcsolatban:

A Sümeg és Térsége TDM korábban publikált jogi nyilatkozata a honlap felhasználási feltételeivel kapcsolatban:

Jogi nyilatkozat

·       A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, a Sümeg és Térsége TDM kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

·         A honlapon megjelenő Sümeg és Térsége védjegyek és lógók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok gyakorlása kizárólag a Sümeg és Térsége TDM-et illetik meg. A védjegyoltalom jogosultja a Sümeg és Térsége TDM.

·         A honlapon elérhető védjegyeket, lógókat, információkat a Sümeg és Térsége TDM kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyek a jelen honlap céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A Sümeg és Térsége előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

·         A Sümeg és Térsége hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó az információkat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépre letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

·         Előfordulhat, hogy a honlapon a Sümeg és Térsége TDM-től függetlenül módosítás történik, ezért - ha a törvény másként nem rendelkezik a Sümeg és Térsége TDM semmilyen természetű garanciát nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, vagy tartalmára vonatkozóan.

·         A Sümeg és Térsége TDM fenntartja a jogot, hogy a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, vagy átírja, továbbá elérhetőségüket megszüntesse. A Sümeg és Térsége TDM nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés permanens vagy hibamentes lesz.

·         A honlap, illetve az ott megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért való felelősséget a Sümeg és Térsége TDM kizárja.

·         A Sümeg és Térsége TDM nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez az Egész évben Balaton weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

·         Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre, Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és elfogadja, hogy a Sümeg és Térsége TDM azt - minden felelősségvállalás nélkül - közzéteheti, tartalmát részben vagy egészben a szerzői minőség feltüntetésével felhasználhatja. Ön ezzel azt is vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum, tartalom nem sérti harmadik személy hozzá fűződő, szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk jogi eljárást, nem terjeszt elő semmilyen követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a Sümeg és Térsége TDM-et.

·         A Sümeg és Térsége TDM egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

Az sumeginfo.hu adatvédelmi elvei

·         A weboldalon kért információk és adatok kezelése és felhasználása során a Sümeg és Térsége TDM a személyes adatok védelméről és a közérdekű nyilvánosságról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait betartva jár el.

·         A Sümeg és Térsége TDM tiszteletben tartja weboldala látogatóinak jogait, magántermészetű adatait. Az Adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősül valamely természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

·        Egészében véve adott a lehetőség, hogy a Sümeg és Térsége TDM weboldalain bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia. Vannak azonban olyan szolgáltatások, melyek igénybe vételéhez információra, bizonyos személyes adatok megadására van szükség. Ilyen szolgáltatások például a hírlevélre történő feljelentkezés, e-mailben történő kapcsolatfelvétel, amelyben kérdéssel vagy megjegyzéssel fordulhatnak a felhasználók az Egész évben Balatonhoz. Ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketing tevékenységéhez, piackutatáshoz és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel.

·         A Sümeg és Térsége TDM kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Sümeg és Térsége TDM felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

·         Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Sümeg és Térsége TDM az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót külön tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

·         A Sümeg és Térsége TDM kötelezi magát, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.


Működésünk során a következő alapelveket vesszük figyelembe:

1.    Bárminemű úton-módon hozzánk kerülő személyes adatot, amit annak tulajdonosa nem előre megfontolt szándékkal közölt velünk, nem őrzünk meg, és nem adunk tovább.

2.    A részünkre tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használjuk fel, amire azt rendelkezésünkre bocsátották. Ezeket az adatokat más célra történő felhasználás céljából soha semmilyen körülmények között senkinek nem adjuk tovább.

3.    Partneri vagy közönség adatokat csakis statisztikailag feldolgozott, személyes azonosításra alkalmatlan formában hozunk nyilvánosságra, s ezekben a statisztikákban sem foglalkozunk olyan jellegű témakörökkel, amelyek bármilyen módon túlmennének a kiadványok olvasóközönségével kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó kérdések körén.

4.    A Sümeg és Térsége TDM a nyilvános hálózatról hozzáférhető számítógépek háttértárolóin még szoftveres védelemmel ellátva sem tárol semmiféle olyan adatot, amit azok, akik rendelkezésünkre bocsátották, nem a nyilvánosság számára szántak.

5.    A Sümeg és Térsége TDM által őrzött magántermészetű adatokat a cég minden elvárható módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek. 

6.    A weboldalunkra való belépéssel honlapunk látogatóiról gyűjtünk ugyan automatikusan generálódó információkat: például a látogató IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram - ám ezen adatokat kizárólag analizálás szempontjából dolgozzuk fel, a trendek és a statisztikai információ nyomon követése céljából.

7.    A honlap tartalmaz kapcsokat (linkeket) más személyek által üzemeltetett website-okra is. A Sümeg és Térsége TDM nem felelős e website-ok személyiségi eljárásmódjáért, illetve tartalmáért.

8.    Az sumeginfo.hu tartalmaz hivatkozásokat más oldalakra is. Az üzemeltetőnek nem áll és nem is állhat kontrollja alatt ezen oldalak adatközlése, így ezen oldalak adatközléséért, valamint ezen oldalak személyiségi jogokban való eljárásáért a Sümeg és Térsége TDM semmilyen felelősséget nem tud vállalni.